Hankkeet

NIHAK valmistelee, rahoittaa ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden seutukuntien kanssa.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä edistettiin mm. yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Yrityksiä aktivoiviin projekteihin osallistui vuoden 2017 aikana 203 alueen yritystä ja niiden puitteissa järjestettiin yhteensä 83 tilaisuutta ja yrityskohtaista toimenpidettä. Hankkeissa kehitettiin mm. johtamis- ja esimiestaitoja, sosiaalisen median ja sähköisen kaupankäynnin osaamista, laatu-, työturvallisuus-, työhyvinvointi, hankinta- ja Lean-osaamista sekä myynti-, brändäys- ja kansainvälistymistaitoja. Toimenpiteet toteutettiin yritysten tarpeiden pohjalta.

 

1.  NetXport – yhdessä maailmalle Päätoteuttaja
Hankkeen tarkoituksena on myös tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja ja tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita.
2.  Luovat ratkaisut Päätoteuttaja
Tavoitteena edistää luovien alojen kasvua lisäämällä kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista.
3.  TYKY 50+ Osatoteuttaja
Tavoite on vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden mukautumista muutostilanteisiin uudistuskyvyn parantamiseksi.
4.  Rajaton Osatoteuttaja
Hanke parantaa alueen uusien ja keskeneräisten liikeideoiden, pääosin pienten, alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.
5.   Oulu South Crea Osatoteuttaja
Hanke kartoittaa kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijat Ylivieskan ja Nihakin alueella ja selvittää yrityksen aloittamis-, jatkamis- ja kehittämistarpeet.
6.   Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus Osatoteuttaja
Tavoitteena on edistää metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.
7.   P-P Verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani Osatoteuttaja
Välittää yrityksille tietoa suurhankkeista (Hanhikivi, Tuulivoima, II-raide, Pohjois-Ruotsi, Kaivostoiminta) ja toimia yritysten välisen yhteistyön linkkinä alueella.
8.   Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry SMEs Osatoteuttaja
Hanke parantaa pk-yritysten kilpailukykyä prosessiteollisuudessa ja tukea liiketoiminnan kehittämisessä ja auttaa osallistumaan kv-projekteihin.
9.  Europe Direct 2017 Hallinnointi
Tiedotuspiste toteuttaa EU:n toimielinten tiedotusta paikallisesti ja alueellisesti sekä tuo tietoa ja vastauksia EU-toimielimiä, lainsäädäntöä, politiikkoja, ohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia koskevissa kysymyksissä.
10.  Yhdessä yrittäen eteenpäin Hallinnointi
Hanke edesauttaa alueen yritysten kasvua ja kannattavuutta yhteisen tapahtuma- ja markkinoinnin keinoin sekä edistää alueen vetovoimaa.
11.   Pro Studio Hallinnointi
Hankkeessa perustetaan Nihakin alueen kuntiin yhteiskehittämistilat, jotka toimivat yrittäjien ja yrittäjyyshenkisten työskentely ja kohtaamispaikkana. Tilan on tarkoitus kannustaa yritysten välisen yhteistyön syntymistä ja erilaisten osaamisten yhdistämistä.
12.   Pk-yritysten muutostilanteiden hallinta Rahoittaja
Tavoitteena on saada kohdeyritykset valmistautumaan pitkäjänteiseen omistajanvaihdosprosessiin ja toteuttaa Pohjois-Pohjanmaalle omistajanvaihdospalvelumalli ja toimiva alueellinen yrityspörssi.
13.   Kustannustehokas tuotantoautomaatio Rahoittaja
Hanke tutkii ja kehittää kustannustehokkaita tuotantoautomaation ratkaisuja ja rakenteita: työstö- ja hitsausautomaatteja ja kappaleenkäsittelylaitteita sekä tuotannon seurannassa ja ohjauksessa tarvittavia ohjelmistoja. Tavoite on parantaa Oulun Eteläisen alueen yritysten kilpailukykyä.
14.   Kevyet ja kestävät rakenteet Rahoittaja
Tavoitteena on kehittää ja tutkia erikoisteräksiä hyödyntäviä keveitä ja kestäviä rakenteita ja saada uutta erikoisosaamiseen pohjautuvaa ja vientiin tähtäävää liiketoimintaa sekä nostaa ELME Studion osaamistasoa suunnittelussa ja valmistelussa.
15.   Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittämisprojekti Rahoittaja
Saada alueelle akkreditoitu hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio sekä alan koulutuspalvelua.
16.   Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio
Mahdollistaa alueellinen tarkastustoiminnan koulutus- ja tutkimuspalveluiden kehittäminen investoimalla tarvittaviin laitteisiin ja parantaa yritysten kykyä vastata tuotannon uusiin kansainvälisiin standardi- ja laatuvaatimuksiin.
17.   Metallien 3D valmistuslaboratorion käynnistäminen Rahoittaja
Tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio –kokonaisuuden, Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat –tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja aktivoida alueen yrityksiä hakemaan yhteistyökumppaneita alueelta teknisissä ja tuotantoon ja kehittämiseen liittyvissä haasteissa.
18.   Kaivos energiavarastona Rahoittaja
Tavoitteena on laatia Suomen kantaverkkoon optimoitu tulevaisuuden laitoskonsepti ja selvittää sen toteutettavuus ja kannattavuus sekä edesauttaa liiketoiminnan syntymistä Pyhäsalmen kaivoksen päättymisvaiheessa.
19.   Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K ympäristöksi Rahoittaja
Tavoitteena on löytää nestetukiaine, jossa C14- ja C12-isotooppien suhde on mahdollisimman pieni ja saada muita koelaitteita Pyhäsalmen kaivokseen
20.   Mikroyritysteen kasvualusta Rahoittaja
Hanke tuottaa ja levittää mikroyrityksiä koskevaa luotettavaa tietoa ja rakentaa mikroyrityksiä osallistava toimintamalli.
21.   Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Rahoittaja
Tavoite muodostaa yhteinen maakunnallinen yrittäjyyskasvatusnäkemys, joka integroituu osaksi koulutusta perusasteelta korkeakoulutukseen ja laatia Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteinen yrittäjyyskasvatussuunnitelma.
22.   Teollinen Internet liiketoiminnan tukena Rahoittaja
Hanke vahvistaa Oulun Eteläisen alueen yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää teollista internetiä liiketoiminnassaan, tunnistaa verkostoitumisen uhat ja saada verkostoitumisen riskit hallintaa sekä yhdistää ICT-asiantuntemusta teollisuuden automaatiojärjestelmien osaamiseen.
23.   Rakennustuotantoinsinöörin aikuiskoulutus Rahoittaja
Tavoitteena on turvata Oulun Eteläisen alueen rakennusteknisen henkilöstön riittävyys ja koulutustaso, lisätä näin yritysten kasvu- ja kilpailuedellytyksiä sekä lisätä AMK:n ja yritysten yhteistyötä.
24.   Kumppanuuskampus Rahoittaja
Hanke kehittää oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja tiivistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä.
25.   Sote YBoost Rahoittaja
Hanke avaa sote-yritysten kasvun erityispiirteet, laatii valmennusohjelma ja kehittää sote-yritysten palveluja käyttäjälähtöisesti työhyvinvointi huomioiden.
26.   Kehitysvammaisten työllistymisedellytysten edistäminen ja työmarkkinoille saattaminen Rahoittaja
Hanke edistää kehitysvammaisten työllistymisedellytysten parantamista ja työmarkkinoille saattamista.
27.   Monikulttuurinen neuvonta Rahoittaja
Tavoite on monikulttuurisuuteen liittyvien asioiden neuvonta- ja ohjauspalvelu, joka palvelee alueen maahanmuuttajia ja työnantajia.
28.   Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen Rahoittaja
Tavoite lisätä uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää yritystoimintaa ja alan osaamista erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla.
29.   My Way – Minun polkuni Rahoittaja
Hanke edistää korkea- ja keskiasteen koulutettujen työttömien ja työttömyysuhan alaisten ihmisten työllisyyttä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja tukea työnhakuprosessia.
30.   Pohjois-Pohjanmaan alueelliset prosessivirrat Rahoittaja
Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva luonnonvarojen ja muiden materiaalien käytöstä Pohjois-Pohjanmaalla, jotta pystytään ennakoimaan rakenteellisten muutosten vaikutuksia tietyillä toimialoilla.
31.   Pyhäsalmen kaivokseen maanalaisen infran uusiokäyttö Rahoittaja
Tavoitteena on luoda kasvintuotantoon liittyvä testaus- ja toimintaympäristö kaivoksen tiloihin sekä tukea yritysten innovaatiotoiminnan kehittymistä kansainvälistymistä ja osallistumista uusiin viljely-, kasvatus- ja testausjärjestelyihin.

Hankeluettelot