Hankkeet

NIHAK valmistelee, rahoittaa ja hallinnoi erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä alueen kuntien, yritysten ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden seutukuntien kanssa.

Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa, joissa voidaan hyödyntää merkittävästi oman rahoituksen ”vipuvaikutusta” alueen hyväksi. Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä edistettiin mm. yritystoiminnan sekä palveluiden kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Yrityksiä aktivoiviin projekteihin osallistui vuoden 2018 aikana 266 alueen yritystä ja niiden puitteissa järjestettiin yhteensä 110 tilaisuutta ja yrityskohtaista toimenpidettä.

 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n meneillään olevat hankkeet
Hanke NIHAKin rooli hankkeessa
   
Digiprocess Osatoteuttaja
Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista kypsyyttä, digitaalisten palveluiden tuottamista, sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä. 2019-2022
Digimuutoksen johtaminen Päätoteuttaja
Parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin. 1.3.2019 – 30.6.2021
Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen Päätoteuttaja/Hallinnoija
Aluetalouden näkökulmasta tehtävässä arvoketjuanalyysissä kuvataan ja arvioidaan laitoshanketta, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta (hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen sivutuotteet, energiapuun tyyppinen biomassa) ja siihen liittyvä korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. 1.9.2019 – 31.12.2020
Luovat ratkaisut Päätoteuttaja
Tavoitteena edistää luovien alojen kasvua lisäämällä kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. 1.8.2017 – 31.1.2020
NetXport – yhdessä maailmalle Päätoteuttaja/Hallinnoija
Tavoitteena on tukea arvoverkostojen kansainvälisen kasvun edellytyksiä hankkimalla kannattavaa kasvua tukevia tietoja ja taitoja ostopalveluina asiantuntijoilta sekä tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja ja tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita. 1.4.2018 – 31.10.2019
Sales is a King Päätoteuttaja
Tavoitteena positiivinen impulssi myynnilliseen kehittymiseen yritys-, yrityskehittäjä- ja  oppilaitostasolla. Toimintamalleja ja prosesseja uudistetaan sekä edistetään yritysten, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja verkostoitumista. 1.3.2018 – 31.12.2020
Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry SMEs – Process-SME Osatoteuttaja
Hanke parantaa pk-yritysten kilpailukykyä prosessiteollisuudessa ja tukee liiketoiminnan kehittämisessä ja auttaa osallistumaan kv-projekteihin. 1.9.2016 – 31.8.2019
Kilpailukyvyn avaimet Osatoteuttaja
Autetaan yrityksiä paikallistamaan kilpailukyvyn kannalta olennaiset tekijät koko toiminnan alueelta aina asiakasyhteistyöstä suunnitteluun, valmistukseen ja toimitusprosessiin. 1.9.2018 – 31.12.2020
Ratkaisumylly-kiihdyttämön perustaminen Oulun Eteläisen ja Raahen seutukunnan alueelle Osatoteuttaja
Luodaan työkalut seutukuntien yhteisten yrityspalvelujen tarjoamiselle ja nostetaan toiminta käytännön tasolle sekä kehitetään kasvuyrityksille suunnattu Ratkaisumylly-kiihdyttämö 1.7.2018 – 31.12.2019
SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri Osatoteuttaja
Rakentaa yhteistyössä yksin- ja mikroyrittäjien, yrityspalveluorganisaatioiden ja tutkimustoimijoiden kanssa uuden tyyppinen mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus, jolla otetaan käyttöön yksinyrittäjien kasvun, työllistämisen ja viennin uudet mahdollisuudet. 1.8.2018 – 31.12.2020
Kaivososaamisen alihankintayritysten verkoston kehittäminen Hallinnoija
Perustaa kaivososasamisen alinhankintayritysten verkoston klusteri ja  mahdollistaa kaivososaamisen alinhankintaverkoston toiminnan jatkuminen sekä kehittää eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. 15.9.2018 – 30.4.2019
Pro Studio Hallinnoija
Tavoitteena saada suuri osa NIHAKin toiminta-alueen yritystoimintaa suunnittelevista henkilöistä ”sparraamaan” liikeideansa Pro studio -ympäristössä ja lisätä Nivala-Haapajärven seudulla uutta osaamista ja tietoa sekä edesauttaa uusien palveluiden kehittämistä. 1.9.2017 – 31.8.2019
Yhdessä yrittäen eteenpäin Hallinnoija
Edesauttaa alueen yritysten kasvua ja kannattavuutta yhteisen tapahtuma- ja markkinoinnin keinoin sekä edistää alueen vetovoimaa. 1.8.2015 – 31.7.2019
Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE-testiympäristön mallintaminen Rahoittaja
Tavoitteena on selvittää, mitkä ovat uudet kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuinen infra mahdollistaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamalle maailmalle. 1.1.2018 – 31.12.2018
Callio Pyhäjärvi bioenergiaterminaalin toteutettavuusselvitys Rahoittaja
Selvitetään, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva biotalouden raaka-aineiden kuivaus ja älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti kaivoksen syvyyksistä geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntävällä kuivauksella. 1.8.20018 – 31.7.2019
Kumppanuuskampus Rahoittaja
Hanke kehittää oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja tiivistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. 1.11.2016 – 31.7.2019
Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla – restonomien koulutushanke Ylivieskassa Rahoittaja
Parantaa koulutuksella Pohjois-Pohjanmaan matkailualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä tuoden niihin osaavia, kielitaitoisia ja palvelukulttuurin omaavia ammattitaitoisia työntekijöitä tai yrittäjiä. 1.1.2018 – 31.12.2020
Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab) Rahoittaja
Tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio –kokonaisuuden, Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat –tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja aktivoida alueen yrityksiä hakemaan yhteistyökumppaneita alueelta teknisissä ja tuotantoon ja kehittämiseen liittyvissä haasteissa. 1.1.2016 – 31.12.2019
Oulu South Goes Global – Kansainvälisen invest in -toimintamallin luominen Rahoittaja
Selvitetään, onko mahdollista luoda uusi, alueellisesti ja toimialakohtaisesti skaalattava kansainvälisen invest in – toiminnan yliseudullinen  malli. 1.12.2018 – 30.4.2019
Pyhäsalmen kaivokseen maanalaisen infran uusiokäyttö Rahoittaja
Tavoitteena on luoda kasvintuotantoon liittyvä testaus- ja toimintaympäristö kaivoksen tiloihin sekä tukea yritysten innovaatiotoiminnan kehittymistä kansainvälistymistä ja osallistumista uusiin viljely-, kasvatus- ja testausjärjestelyihin. 2.1.2017 – 30.6.2019
Tehokkaat rakenteet (TeRa) Rahoittaja
Edistetään muutosta vähähiilisempään yhteiskuntaan rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. Nostetaan alueen metallin TKI-keskittymän suunnittelu ja valmistusosaaminen seuraavalle tasolle. 1.9.2018 – 31.8.2020
Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (HYBRIDI) Rahoittaja
Tavoitteena luoda tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia sekä tehostaa alueen yritysten kilpailukykyä ja voimistaa TKI-toimintaa alueella. 1.1.2018 – 31.12.2020