NetXport-yhdessä maailmalle

Hankkeen kohteena on hankkeen toimialueella toimivat yritykset ja yhteisöt, jotka suunnittelevat, aloittavat tai jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat uusia markkinoita tai toimivat veturiyrityksinä eri arvoverkostoissa.

Hankkeen toimialueelta on tunnistettu kansainvälisiä markkinoita kiinnostavia tuotannollistaloudellisia arvoketjuja. Tällaisia arvoketjuja ovat mm. maatalouskoneteknologiaa suunnittelevat, tuottavat ja jalos-tavat arvoketjut, ”Outdoor life”- tuotteita ja palveluita tuottavat yrityk-set sekä yhteisöt, kiertotalous- ja cleantech toimialoilla toimivia yri-tyksiä ja yhteisöjä, alueen suurteollisuutta sekä suurhankkeita tukevia arvoketjuja.
Suomalaisille yrityksille tyypillistä on pyrkiä toimimaan yksin uusille markkinoille ja uusia asiakkuuksia hankittaessa. Tämän hankkeen myötä hankkeen toimialueen yrityksissä ja yhteisöissä tunnistetaan yhteistyön antamat mahdollisuudet, sekä muodostuu rutiini tarkastella
toimintaympäristöä myös kumppanuusajatusten näkökulmasta.
Tässä hankkeessa tuotetaan toimintaympäristöä kehittäviä uusia toimintamalleja sekä testataan aiemmin tuntemattomia. Näihin toimin-tamalleihin voidaan löytää kolme näkökulmaa:

  • arvonluonti yhteistoiminnalla
  • arvonluonti erikoistumalla
  • arvonluonti oppimisen ja sisäistämisen kautta

Hankkeen tarkoituksena on myös tunnistaa uusia toimialoista riippumattomia arvoketjuja ja tukea toisilleen lisäarvoa tuottavia konsortioita.
Lisätä eri toimialojen yritysten keskinäistä vuorovaikutusta.

Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä pyritään sitouttamaan suunnitelmalliseen keskipitkän tähtäimen kehityspolkuun ja näkemään kansainvä-listymisen pitkän tähtäimen strategisena arkipäivän toimintona.

Hankkeen nimi: NetXport – yhdessä maailmalle (A73670)
Toimintakausi: 1.4.2018 – 31.10.2019
EU:n ja valtion rahoitusta: 248 388 €.
Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Toteutus kumppanit: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry, Raahen Seudun yrityspalvelut ja Haapavesi-Siikalatvan seutu.
Lisätietoja: Ari Alakangas, 040 6846 400, ari.alakangas@nihak.fi