Seudun kasvuohjelma 2020

SEUDUN KEHITTÄMINEN

Seudun kasvuohjelma on elinkeino- ja aluekehityspainotteinen. Osaamiseen keskittyvä aluestrategia on laadittu maakunnan kolmen eteläisimmän seudun yhteiseksi, sillä sitä toteuttavien organisaatioiden toiminta-alue kattaa koko ns. Oulun Eteläisen yhteistyöalueen. Osaamisstrategia on keskeisten valintojen osalta yhtenevä NIHAK -seudun kasvuohjelman kanssa.

Kunnat ohjaavat tätä kokonaisuutta alueellaan seudun kehittämisen avulla. Laaditaan kehittämisohjelma, jossa määritellään aluekehittämisen toimintalinjat ja painopisteet. Kohdistetaan seutuhallituksen päätöksin alueen omarahoitus hyville ja tarkoituksenmukaisille, ohjelmaa toteuttaville hankkeille. Priorisoidaan aluekehitysviranomaisten pyynnöstä rahoittajille jätetyt rahoitushakemukset.

Seudun kehittämisessä keskeistä on aluekehitystä koskevien ohjelmien laadinta ja niiden sisältöihin ja linjauksiin vaikuttaminen. Toisaalta keskeistä on edistää ja ohjata seutua kehittävien projektien syntymistä ja toteutumista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Omarahoituksen kohdentaminen ja hankkeiden priorisoiminen ovat tässä keskeisiä käytännön toimenpiteitä.

Tätä strategiaa laadittaessa keskeisimmän aluekehittämisen ohjelmaympäristön muodostavat:

  • maakuntasuunnitelma ja -ohjelma,

  • ELY-keskuksen strategia,

  • TEM:n koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO sekä osaamiskeskusohjelma OSKE ja NHS-KOKO.

NHS-KOKO ohjelma sisältää kaksi Oulu Eteläisen laajuista kokonaisuutta, jotka ovat saavutettavuus ja osaaminen. Ne ovat yhteisiä Ylivieskan seutukunnan KOKO -ohjelman kanssa. KOKO -ohjelman osaaminen -ohjelmakokonaisuus on toiselta nimeltään Oulun Eteläisen korkeakoulustrategia, joka on kaikkien alueella toimivien ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen strategia. Sen laadinnassa ja seurannassa on tehty kiinteää yhteistyötä seutujen kanssa parhaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Seudun kehittämisestä pidetään yllä hankeluetteloa kehittämisohjelmamme toimintalinjoittain.  Siinä tarkastellaan seutua koskevaa aluekehityksen kokonaisuutta rahoituksen ja vaikuttavuuden näkökulmista. Toisaalta julkaisu sisältää kulloinkin päivitetyt keskeiset tiedot kaikista projekteista, joissa seudun rahoitusta on mukana. Vaikuttavuusarvioinnin sisältö ja laajuus vaihtelevat julkaisuittain, tarkimmat analyysit on laadittu aluepoliittisten ohjelmakausien vaihtuessa.

Nivala-Haapajärven kasvuohjelma 2020