LOGOT

Mitä yrityspalveluja yritykset tarvitsevat? Tässä palvelukartoituksen tulokset

Minkälaisia palveluita yritysneuvonnan tulisi tarjota yksin- ja mikroyrittäjille?

 SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke on kartoittanut Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yksin- ja mikroyrittäjille tarjottavien yrityspalveluiden nykytilaa sekä uusia palvelutarpeita viime vuoden heinä-syyskuussa tehdyllä kyselyllä. Kysely kohdistettiin yksin- ja mikroyrittäjille. Vastauksia saatiin yhteensä 97 neljän seutukunnan alueelta (Raahen stk, Nivala-Haapajärven stk, Ylivieskan stk ja Oulun stk).

Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu palveluista ylivoimainen ykkönen

Yrityspalvelutarjonnan kehittämisen kannalta keskeinen kysymys on, mitä palveluita yritysneuvonnan tulisi tarjota yksin- ja mikroyrittäjien mielestä. Vastaajia pyydettiin nimeämään viisi tärkeintä kehityskohdetta eri vaihtoehdoista. Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu nousi ylivoimaiseksi ykköseksi palvelutoiveiden joukosta 62 prosentilla ja oli ainoa luokka, johon yli puolet vastaajista toivoi lisäpanostusta. Laskelmien ja suunnitelmien laadinta, veroneuvonta, työssäjaksaminen ja markkina-aseman vahvistaminen olivat vahvasti esillä noin 40 prosentin kannatuksella.Minkälaisia palveluita yritysneuvonnan tulisi yksin- ja mikroyrittäjille tarjota?

Kyselyssä kartoitettiin myös yrittäjien näkemyksiä yrityksien tämän hetken tarpeista liittyen mm. liiketoimintakonseptin uudistamiseen, työvoimatarpeisiin, taloudellisiin haasteisiin, omistajanvaihdostarpeisiin sekä kiinnostuksesta kansainväliseen kauppaan. Suurin osa yksin- ja mikroyrittäjistä ei tunnistanut näillä alueilla tilanteensa olevan akuutti ja vastausprosentit jäivät näiden osalta viiden tuntumaan.

Kyselyssä selvitettiin myös markkinointikanavia, joiden kautta yrityspalvelut parhaiten tavoittaa yksin- ja mikroyrittäjät. Kolme tärkeintä kanavaa ovat sähköposti, puhelin, Facebook. Yksin- ja mikroyrittäjät asioivat yritysneuvonnan kanssa mieluiten virka-aikana (ark. klo 8-16).  Tärkeimpinä asiointikanavina nähdään käynti yritysneuvonnan toimipisteessä, sähköposti ja puhelin.

Etätyötilojen käyttötarpeet liittyvät yksin- ja mikroyrittäjillä vahvimmin asiakastapaamisiin, verkostoitumiseen muihin yrittäjiin sekä rauhalliseen työskentelytilaan. Etätyötiloissa tärkeimpinä palveluina nähdään: internetyhteydet, yritysneuvonta, videoneuvottelumahdollisuus, tilan sähköinen ajanvarauskalenteri, kokoustarjoilut & keittiö.

Osallistumisen tapahtumiin, seminaareihin ja koulutuksiin ratkaisee vahvimmin tapahtuman sisältö sekä ajankohta. Kolmantena vaikuttavana tekijänä on tapahtuman asiantuntija/puhuja.

Suurin haaste ajanhallinta

Yksinyrittämisen suurimpina haasteina vastaajayritykset kokivat ajanhallinnan (67 % vastaajista), työssä jaksamisen (55 %), pärjäämisen kilpailussa (32 %) sekä työyhteisön puutteen (28 % vastaajista).

 Kyselyyn vastaajat

Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä yrityksen tämän hetkisestä tilanteesta. Vastaajista suurin osa (35 %) on pitkään alalla toimineita yrittäjiä, joilla yritystoiminta oli vakiintunutta. Toiseksi eniten (19 %) vastaajista on vasta aloittaneita yrityksiä, joilla oli vielä oman markkina-aseman hakemista. Kahdellatoista prosentilla vastaajayrityksistä oli menossa hallitun kasvun vaihe.

  • 45 % toimii kokoaikaisena yksinyrittäjänä, 29 % työllistää 1-4 työntekijää ja 25 % toimii osa-aikaisena yksinyrittäjänä.
  • 72 % on toiminut yrittäjänä 5 vuotta tai enemmän. Nuoria yrittäjiä (alle 4 vuotta toimineet) vastaajista oli 28 %.
  • Valtaosa vastaajayrityksistä toimii palvelualalla.
  • Liikevaihto vastaajayrityksissä on suurimmalla osalla (52 % vastaajista) alle 50 000 € viimeksi päättyneellä tilikaudella. 25 %:lla vastaajayrityksistä liikevaihto oli 100 000 € – 499 000 euroa. Kolmella prosentilla vastaajayrityksistä liikevaihto oli 1-4 miljoonaa euroa.

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa vahvistetaan yrittävää kulttuuria Pohjois-Pohjanmaalla. Kyselyn tulokset toimivat pohjana hankkeen yrityspalvelujen kehittämisessä. Hankkeessa rakennetaan Mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus, joka sisältää uusia yrityspalveluja sekä sähköisiä palveluja muun muassa yritysten kasvun hallintaan ja digitaalisten valmiuksien arviointiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan uutta tietoa yrittäjyyteen kohdistuvista asenteista ja median synnyttämistä mielikuvista yrittäjyyttä koskien. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus ja osatoteuttajina Raahen seudun kehitys, VTT ja NIHAK. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

 

 

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin