LOGOT

NIHAK ja Haapajärven kaupunki avaavat tietä bioteollisuuden investoinneille

NIHAK ja Haapajärven kaupunki ovat usean vuoden ajan yhteistyössä rakentaneet bioteollisuudelle soveltuvaa toimintaympäristöä. Haapajärvelle tavoitellaan yrityksiä, jotka tuottaisivat esimerkiksi bioöljyä, biohiiltä, tai näiden tuotannon yhteydessä jalostettuja puunsuoja-aineita. Raaka-aineina voidaan hyödyntää hakkuu- ja korjuutähteitä tai sahojen sivutuotteita.

Havainnekuva: Hallan bioteollisuusalue

NIHAKin projektipäällikkö Jouni Niskanen kertoo, että alueelle on jo pitkään toivottu investointeja puubiomassan jatkojalostukseen. Haapajärven sijainti tarjoaa selkeitä etuja, sillä sen kautta kulkee paljon sekä tukki- että kuitupuuta ja niiden ohella yhä enemmän energiapuuta ja hakkuutähteitä.

– Jotta yrityksille ja sijoittajille olisi tarjota konkretiaa, olemme tehneet pohjatyötä eli kehittäneet perusedellytyksiä jalostustoiminnalle. Investointipäätösten pohjaksi tarvitaan soveltuvien alueiden kaavoitusta ja ympäristövaikutuksien arviointiprosessia eri tuotantovaihtoehdoille. Nämä ovat nyt meneillään.

Ensi vuoden aikana Haapajärven kaupunki rakennuttaa bioenergiaterminaalin Hallan teollisuusalueelle, jossa toimii myös juuri valmistunut Väyläviraston raakapuuterminaali. Bioenergiaterminaalille on tarvetta saman tien, mutta se hyödyttää metsäbiomassaan pohjaavia investointeja myös tulevaisuudessa.

Lisäksi Metsä Group on investoinut terminaalialueelle vaa´an. Synergiaa tuo myös se, että Haapajärvellä on toiminut saha yli sata vuotta, sahayhtiö Ha-Sa Oy on moderni ja tuotantonsa kehittämiseen investoiva yritys.

Havainnekuva: VT 27, liittymä Hallan alueelle

Erilaisia vaihtoehtoja jalostukselle

Haapajärven kaupunki on käynnistänyt Hallan teollisuusalueelle kaavoituksen, ja Ouluntien teollisuusalueella on suunnitteilla kaavamuutos, jolla mahdollistetaan myös nestemäisten biotuotteiden jalostus. Kummallakin teollisuusalueella on käynnissä ympäristövaikutusten arviointi.

Niskasen mukaan arvioinnissa pyritään ottamaan laajasti huomioon erilaiset vaihtoehdot puubiomassan jalostukselle. Herkällä korvalla kuunnellaan myös investoreiden ja teknologian kehittäjien ajatuksia siitä, mitkä ovat tulevaisuutta ajatellen kiinnostavimpia reittejä.

– Meillä on yhteistyössä useampia kaupallisia toimijoita, jotka työstävät omia suunnitelmiaan ja seuraavat markkinan kehittymistä. Vihreä siirtymä on tosiasia, mutta biotuotteiden markkinat ovat vasta voimakkaasti kehittymässä. Tuulivoima on hyvä esimerkki toteutuneesta läpimurrosta. Tuulivoimateknologian kypsyminen ja huikea menestys markkinoilla on nähty vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana, Niskanen toteaa.

Lokakuussa käyttöönotettu Väyläviraston raakapuuterminaali Haapajärvellä

NIHAK edistää aktiivisesti investointeja

Merkittävä taustatyö tehtiin jo NIHAKin laatimassa esiselvityksessä, joka valmistui kaksi vuotta sitten. Se osoitti, että biojalostamon toiminnalle on alueella hyvät edellytykset ja että myös teollisilla toimijoilla löytyy kiinnostusta hankkeen toteuttamiseen.

Parhaillaan NIHAKilla on loppusuoralla hanke, jossa on tehty toteutettavuustarkastelu alueelle sijoittuvasta laitoksesta. Sen yhteydessä on kartoitettu kiinnostuneita yrityksiä ja toimijaverkostoa yhteistyössä paikallisen sahateollisuuden ja energiantuotannon kanssa.

– Esimerkiksi bioöljyn tuotanto ja nesteiden jatkojalostus avaisivat mahdollisuuksia monenlaiselle yritystoiminnalle, ja lähekkäin sijoittuvat yritykset voivat myös hyödyttää toinen toisiaan, Niskanen toteaa.

Haapajärvellä tehdyt selvitykset ja yhteistyö ovat esimerkki NIHAKin aktiivisesta roolista alueella. Niskanen toteaa, että NIHAKin tehtävä on edistää investointeja alueelle ja myös auttaa investointipäätöksen saaneita hankkeita.

– Voimme olla konkreettisesti apuna hankkeiden toteuttamisessa ja tarjota myös alueelta saatavia palveluja. Aina kun iso investointihanke lähtee liikkeelle, NIHAK pyrkii olemaan aktiivinen ja saamaan alueen yrityksiä mukaan tarjoamaan omaa osaamistaan.

Haapajärvellä seurataan nyt, kuinka tähän saakka tehty työ tuottaa tulosta. Kaupunginjohtaja Juha Uusivirta toteaa, että NIHAK on tehnyt kaupungin näkökulmasta hyvää työtä luomalla toimintaedellytyksiä tuotantolaitoksille.

– NIHAKilla on merkittävä rooli siinä, että alueella saadaan hankkeita käyntiin ja asiantuntevasti pyöritettyä. Kaupungin kannalta on iso merkitys sillä, että olemme hankkeiden kautta mukana seudullisessa yhteistyössä ja saamme sitä kautta tänne hankeosaamista.

Teksti: Hanna Perkkiö
Havainnekuvat: Sanni Salo, Muodo
Ilmakuva Väyläviraston raakapuuterminaalista: Jyrki Liikanen

NIHAKin toteuttama hanke ”Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja- aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys” on Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama ja sen toteutusaika on vuoden 2023 loppuun.

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin