LOGOT

NIHAKilla yli 16 miljoonan euron hankesalkku vuonna 2019

SEUTUVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 25.05.2020

 

Viime vuonna Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella toteutettiin kaikkiaan 32 sellaista NIHAKin osarahoittamaa kehittämishanketta, joissa se oli joko toteuttajana, osatoteuttajana tai pelkästään rahoittajana. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti vuonna 2019 oli 16.046.536 euroa. Useimmissa alueen elinkeinoja ja osaamista kehittävissä hankkeissa oli tärkeänä tavoitteena myös alueen kansainvälistymisen edistäminen. Muita osapuolia hankkeiden toteuttamisessa olivat esimerkiksi toiset seutukunnat, yksittäiset kunnat, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tai alueen oppilaitokset, kuten Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU ja Centria ammattikorkeakoulu.

 

NIHAKin toiminta-alueelle perustettiin viime vuonna 127 uutta yritystä ja vuoden lopulla yrityksiä oli rekisteröitynä yhteensä 2 339 kpl. Seudun yrityksille myönnettiin suoria tukia noin 2 miljoonaa euroa, yhteensä 40 kpl. Seudun työttömyysaste pysyi edelleen kohtuullisella tasolla ollen vuonna 2019 keskimäärin 8,2% (vuonna 2018: 8,4%). Tämä oli 1,9%-yksikköä koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan keskimääräistä työttömyysastetta (10,1%) alhaisempi. Seudun väkiluku 31.12.2019 oli 28 709 henkeä.

 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n toiminnan tuotot olivat viime vuonna yhteensä n. 1,38 miljoonaa euroa, mikä koostui seutukunnan kuntien maksamista jäsenmaksuista ja korvauksista elinkeinopalvelujen tuottamisesta sekä EU:n, valtion ja yritysten rahoitusosuuksista seutukunnan kehittämistoiminnoissa. Yhdistyksen taseen loppusumma vuoden vaihteessa oli n. 822.000 euroa ja tilikauden alijäämäksi muodostui 57.852,78 €.  Alijäämä aiheutui tilintarkastusyhteisön vaihtumisen jälkeen toteutusta, kirjanpitolain tarkentuneesta tulkinnasta johtuvasta projektitoiminnan kulujen kirjaamiskäytännön muutoksesta. Pääosa seutukunnan kautta kanavoitavista kehittämisvaroista kerättiin kuntien jäsenmaksulla 15,50 €/asukas, ja kohdistettiin edelleen elinkeinojen kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen ja osaamisen tason nostamiseen. Muita ohjelmallisia toimintalinjoja olivat kuntapalvelujen kehittäminen sekä alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Seutuvaltuusto vahvisti tilinpäätöksen ja hyväksyi toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2019. Lisäksi seutuvaltuusto valitsi Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n tilintarkastusyhteisöksi edelleen KPMG Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Emma Paananen.

 

Vuosi 2019 oli seutuyhdistyksen 24. toimintavuosi ja samalla 10. vuosi elinkeinoyhtiön kanssa yhdistyneenä ja strategisesti uudistuneena toteutunut tili- ja toimintakausi. Aluekehityksen osalta seutu jatkoi edelleen alue- ja rakennepolitiikan toteuttajana sekä edunvalvojana. Aluekehityksen keskeisimmät keinot olivat kuntarahoituksella rahoitettavien aluekehitysprojektien valitseminen sekä keskeisten seudun kehittämisprojektien toteuttaminen. Myös yliopiston innovatiivinen ja aktiivinen yhteistyö alueen kanssa Kerttu Saalasti Instituutin kautta korostui erityisesti mikroyritysten kehittämistoiminnassa kuin osaamisrakenteiden alueellisessa edunvalvonnassakin. Henkilöresursseina NIHAK ry:n palveluksessa olivat kertomusvuoden aikana toimitusjohtaja, talouspäällikkö, vientiasiantuntija, neljä yrityspalvelupäällikköä, kaksi projektisihteeriä, kolme projektipäällikköä ja Europe Direct -toimiston päällikkö. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 12 työntekijää. Toimintaa NIHAKilla oli kaikissa seudun viidessä kunnassa. Viime vuonna toteutetulla NIHAKin perussopimusjärjestelmän uudistuksella mahdollistettiin myös uusien kuntien liittyminen jäseneksi, jolloin ne pääsevät hyödyntämään NIHAKin vankkaa hanke- ja elinkeino-osaamista.

 

Lisätietoja antaa NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254.

 

 

 

Muuta ajankohtaista

Yritysten digiosaaminen kuntoon yhteispelillä

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on jatkuvasti huolehdittava osaamisen päivittämisestä. NIHAK auttaa alueen yrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja asiantuntijapalveluja. Yrityksillä on nyt hyvä

Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla. Jo

Verkostoja, vertaistukea ja vaikuttamisen kanavia

Yrittäjäyhdistykset toimivat paikallisten yrittäjien parhaaksi, ja ne ovat myös NIHAKin tärkeitä kumppaneita. Hyvä esimerkki yhteistyöstä ovat eri paikkakunnilla järjestettävät yrittäjien aamukahvit. Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat NIHAKin