NIHAKilta runsaat 156.000 € kehittämiseen ja työllisyysasteen nostamiseen

LEHDISTÖTIEDOTE 18.10.2019

Julkaisuvapaa heti

 

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 17.10.2019 PYHÄJÄRVELLÄ

NIHAKilta runsaat 156.000 € alueen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseen sekä työllisyysasteen nostamiseen

NIHAK päätti osallistua yhteensä 156.572 €:n osuudella alueen elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseen sekä työllisyysasteen nostamiseen kuuden eri hankkeen kautta vuosina 2019 – 2022, jotka muodostavat yhdessä lähes 5,5 miljoonan euron kehittämisresurssin.

Osarahoitusta myönnettiin seuraaville kehittämiskokonaisuuksille, joiden rahoitushakemukset ovat päärahoittajien käsiteltävinä (lukuunottamatta Haapajärven biojalostehanketta, josta myönteinen rahoituspäätös on jo saatu):

Combo – Comtetence booster

Hankkeen tavoitteena on alueen vientiteollisuuden osaajien lisääminen ja osaamisen kasvattaminen tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyönä. Nykyisin osaajapula vaikeuttaa alueen yritysten kasvua. Osaamistarpeet muuttuvat nopeasti suhdanteiden muuttuessa, ennakointi on vaikeaa, eikä pitkien koulutusohjelmien toteuttamisella voida vastata riittävän nopeasti tarpeeseen. Tuotannollisten alojen kiinnostavuus nuorten keskuudessa ei ole riittävä.

Hankeaika on 1.10.2020 – 31.12.2022 ja kokonaiskustannukset 990.900 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 63.580 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR Hankkeen hallinnoija on Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

DigiProcess -hanke

Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen ja ekosysteemien digitalisointia ja kehittämistä pk-yrityksille, jotka tuottavat palveluita teollisuudelle. Tämä tapahtuu identifioimalla teollisuuden ja niiden pk-yritysten toimittajien tarpeet ja mahdollisuudet ja kehittämällä niitä edelleen soveltuvalle tasolle hankekumppaneiden tuella. Tärkeänä tavoitteena on myös kehittää teollisuudenala- ja maakohtaista yhteistyötä alojen ja maiden rajat ylittäväksi.

Hankeaika on 1.10.2019 – 30.9.2022 ja kokonaiskustannukset 1.825.621 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 7.508 €. Päärahoittajana toimii Euroopan unionin Interreg Nord -ohjelma. Hankkeen hallinnoija on Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja sen toteuttamiseen osallistuvat NIHAKin ohella myös Kemin Digipolis Oy, Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet ja Oulun yliopisto.

Duunitie-hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden sekä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä. Kohderyhmään kuuluvat sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyiset, maahanmuuttajat sekä mielenterveysongelmasta tai päihderiippuvuudesta kuntoutuneet vaikeasti työllistyvät työttömät työnhakijat. Erityisesti keskitytään alle 30-vuotiaisiin nuoriin sekä yli 50-vuotiaisiin työikäisiinpitkäaikaistyöttömiin. Asiakasohjaus ja asiakaskohderyhmän valinta suunnitellaan yhteistyössä paikallisen TE-hallinnon, kuntien, ammatillisten oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien keskeisten toimijoiden kanssa.

Hankeaika on 1.1.2020 – 31.12.2022 ja kokonaiskustannukset 363.102 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 18.000 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR

Raudaskylän Kristillinen Opisto toimii hankkeen päävastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnat, Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan TEtoimisto, alueen yhdistykset (mm. työttömien yhdistykset) sekä eri viranomaistahot, jotka ovat mukana moniammatillista tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työllistymisprosessissa (sosiaalitoimi, kuntayhtymien palveluohjaus, KELA).

Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen -hanke

Haapajärvelle suunnitellun biojalostamotuotannon arvoketjuanalyysin tavoitteena on arvioida aluetalouden näkökulmasta laitoksen teknistaloudellista toteutettavuutta samalla kuvaten, millaista liiketoimintaa laitosinvestointi mahdollistaisi alueen pk-yrityksille, potentiaalisille sijoittajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Arvoketjuanalyysiprosessin kanssa samanaikaisesti tunnistetaan ja kontaktoidaan alueen pk-yrityksiä, mahdollisia sijoittajia, rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneita sekä pyritään integroimaan heidät mukaan ja tuottamaan lisäarvoa arvoketjuanalyysiin sekä sitoutumaan projektiin pitkäjänteisesti. Tähän tarkoitukseen tuotetaan koko projektin ajan asteittain tarkentuvaa viestintämateriaalia.

Hankeaika on 1.9.2019 – 31.12.2020 ja kokonaiskustannukset 220.000 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 33.000 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / EAKR. NIHAK toimii myös hankkeen hallinnoijana.

MoKo – Moderni konepaja -hanke

MoKo-hanke on Koulutuskeskus Brahen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT-ryhmän investointi- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa Raahen alueen metalliosaamista ja -tutkimusta yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään uudenlainen moderni tuotantoympäristö tehokkaan 3D-tulostusmenetelmän hyödyntämiseksi osana konepajojen perinteistä tuotantoa. Hankkeen pääpaino on uuden menetelmän hyödyntämisessä perinteissä konepajaympäristössä ja sen kehittämisosio keskittyy koko tuotantoprosessin hallintaan ja kehitykseen. Välittömän yritys- ja yliopistoyhteistyön tuloksena luodaan resurssit ja valmiudet modernin konepajavalmistuksen edelleen kehittämiseen alueen yrityksissä.

Hankeaika on 1.10.2020 – 31.12.2022 ja kokonaiskustannukset 1.200.000 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 5.000 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / EAKR Hankkeen hallinnoija on Raahen koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttaja Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti.

Nuorten yrittäjien tuotannollisten yritysten kehittäminen i4.0:n tukemana

Hankkeen tavoitteena on kehittää paremmin alueen kasvualojen tarpeisiin vastaavaa koulutusta niin, että samalla synnytetään alueelle nuorten alle 30-vuotiaiden käynnistämiä tuotannollisia ja teollisen tuotannon palvelua harjoittavia yrityksiä. Hankkeessa luodaan kasvualojen tarpeisiin sopivia, uusien yritysten liiketoiminnan kehittämistä tukevia valmennuksia huomioiden sekä yrittäjien että yritysten nuori ikä ja iän tuomat erityispiirteet.

Erityisesti keskitytään myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä uusimpien tuotantoteknologioiden hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Tavoitteena on rakentaa uusista yrityksistä yhteistyössä alueen veturiyritysten kanssa alueellisia alihankintaverkostoja, joissa uudet yritykset pääsevät osaksi veturiyritysten toimittajaverkostoa.

Hankeaika on 1.10.2020 – 31.12.2022 ja kokonaiskustannukset 891.680 €, mistä NIHAKin rahoitusosuus on 29.484 €. Päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR Hankkeen hallinnoija on Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja sen osatoteuttajia ovat NIHAKin lisäksi Ylivieskan teknologiakylä YTEK, Raahen seudun yrityspalvelut ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunta.

 

Lisätietoja: NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala, p. 050 3277 254.