LOGOT

BIOTUTO

Biotuto-hankkeen tavoitteena on edistää biomassojen käsittelyyn, hankintaan ja käyttöön liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n alueella. Lisäksi luodaan edellytyksiä paikallisen biokaasun tuotannolle. Hankkeessa tarkastellaan arvoketjuja pellolta bioterminaalien kautta jalostetun bioenergian loppukäyttäjille, eri toimijoiden rooleja ja ansaintalogiikkaa sekä toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi Biotuto-hankkeessa kehitetään Suomen olosuhteissa energiaomavaraisen hiilineutraalin maatilan mallia ja käynnistetään pilotointikokeilu tilalla.

Hankkeen lisätiedot

Nimi: BIOTUTO – Yhteistyöllä nostetta kierrätysravinteisiin ja paikalliseen bioenergian tuotantoon
Hankekoodi: R-01099
Toimintakausi: 1.2.2024 – 31.1.2026
Päätoteuttaja: Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Osatoteuttajat: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Budjetti: 994 876 Eur
NIHAKin budjetti: 195 426 Eur

• Etsitään alueen kuntien ja kaupunkien kanssa kaavoitukselliset ja muut maankäytölliset ratkaisut, joilla voidaan edistää biokaasutoimialan kehitystä.
• Edistää peltobiomassojen ja lannan käyttöä paikallisesti energian tuotannossa
• Bioenergian ja kierrätysravinteiden logistiikan tehostaminen bioterminaalien avulla
• Biokaasun käytön lisääminen alueella teollisuudessa, maataloudessa ja liikenteessä
• Selvitetään hiilidioksidin talteenoton ja uusiokäytön mahdollisuuksia ja toiminnan hiilijalanjälkeä.
• Tutkitaan biokaasuntuotannon ja vedyntuotannon yhteismahdollisuutta
• Kootaan biokaasulaitosten sekä bioterminaalien ympäristöluvituksessa huomioitavat tekijät ja viranomaisvaateet sekä luodaan malli (ohjeistus) lupaprosessin läpiviemisen sujuvoittamiseksi
• Sopimusmallien kehittäminen pitkäjänteiseen ja tasapuoliseen yhteistyöhön perustuen
• Selvitetään biokaasutuotannon rejektin käyttöä lannoitteena ja mahdollisuuksia sen lannoitearvon lisäämiseen.
• Järjestetään viljelykokeita rejektin vaikutuksista lannoitteena
• Pilotoidaan kouluympäristössä energiaomavaraisen ja hiilineutraalin maatilan toimintamalli.
• Synnyttää uutta liiketoimintaa koneurakointiin alueelle, jossa on turvetuotannosta vapautuneita resursseja.

• Alueen maatilat: sekä karjatilat ja kasvinviljelytilat
• Alueen maa- ja metsätalouden koneurakointiyritykset
• Laitoshankkeita valmistelevat maatilayrittäjät tai muut toimijat
• Turvetuotannosta vapautuneet koneurakoitsijat
• Maaseutualalle kouluttautuvat tai alan täydennyskoulutusta saavat henkilöt
• Alueen kunnat ja kaupungit

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry vastaa TP2 toteutuksesta

TP 2 toimenpiteet:
1. Selvitetään ne alueella toimivat yritykset, jotka hyötyisivät siirtymisestä edullisemman biokaasun käyttöön (korvaamalla nykyiset polttoöljyllä, neste- ja maakaasulla toimivat prosessit)
2. Selvitetään paikallisen liikenteen kiinnostusta siirtyä fossiilisista polttoaineista biokaasuun sekä biokaasun tankkauspisteiden tarvetta ja investointeja.
3. Selvitetään biokaasun ja vedyntuotannon yhteistuotantomahdollisuudet sekä tutkitaan biokaasuenergian soveltuvuutta osaksi sähkömarkkinoiden kulutus- ja tuotantojoustoa
4. Laaditaan esiselvitys hiilidioksidin talteenoton ja uusiokäytön mahdollisuuksista biokaasutuotannon eri mittakaavoissa sekä tehdään käytön kannattavuuden arviointia, käytettävissä olevien teknologioiden kypsyystasoa (TRL) sekä arvioidaan eri menetelmin tehdyn talteenoton vaikutusta hiilijalanjälkeen.
5. Selvitetään alueen kuntien ja kaupunkien kanssa kaavoitukselliset ja muut maankäytölliset ratkaisut, joilla voidaan edistää toimialan kehitystä alueellisesti
Yhteistyössä hankkeen muiden toteuttajien kanssa toteutetaan
• Biokaasutuotannon rejektin tehokas hyödyntäminen ja sen ravintoarvojen muokkaus
• Rejektin lannoitusominaisuuksien toteaminen kasvien ruutukokeiden avulla
• Energiaomavaraisen, hiilineutraalin maatilan toimintamalli

Nivala-Haapajärven seutu on merkittävää maatalousaluetta, jossa on yli 950 maatilaa. Alueen tiloilla syntyvää merkittävä määrä eläin- ja kasviperäistä biomassaa. Useat kunnat ja yksityiset tahot ovat investoimassa biokaasun tuotantoon, jolloin biomassojen hankinta ja siihen liittyvä logistiikka nousevat merkittävään rooliin. BIOTUTO-hanke edistää maataloudessa syntyvien biomassojen tehokasta hyödyntämistä siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja ilmastoystävällistä.
Hanke tukee alueellisen biokaasutuotannon investointeja tekemällä ohjeistuksen liittyen ympäristö- ja lupamenettelyihin sekä hankintasopimuksiin, mikä jatkossa helpottaa erityisesti pienten toimijoiden valmiuksia investoida bioperäiseen energiaan. Hanke jakaa tietoa biomassojen viljelyyn, logistiikkaan ja käyttöön liittyvistä seikoista ja siten vahvistaa erityisesti maatilojen tavoitteita vähentää hiilipäästöjä.
Lisäämme biokaasun käyttöä liikenteessä ja teollisuudessa. Edistämme alueellisen biokaasun jakeluverkon kehittymistä tehtyjen selvitysten avulla (raskas – ja jakeluliikenne sekä jakeluasemainfra). Tuotamme selvityksen biokaasutuotannon hiilidioksidin talteenotosta ja vedyntuotannon yhteiskäyttömahdollisuuksista eri mittakaavoissa (ns. upgrade konsepti eli biokaasun tuotannon tuplaaminen vedyn käytön avulla siten, että biokaasulaitoksien raaka-ainepohjaa ei tarvitse kasvattaa).

1.2.2024 – 31.1.2026

Ota yhteyttä

Sami Kesti

Biokaasuasiantuntija

puh. 050 357 4529
sami.kesti@nihak.fi
BIOTUTO

Aiheeseen liittyviä artikkeleita